‘Tantiram’ Trailer Launch

Tantiram Trailer Launch

Pictures from ‘Tantiram’ Trailer Launch – attended by Srikanth Gurram and Priyanka Sharma